Tin mới nhất

Nghị định quy định chức năng, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định quy định chức năng, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 16/1/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin tức chung