Tổ chức Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

14/12/2020
In trang

Ngày 21/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3018/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Theo Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo, dự kiến vào tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (Sửa đổi) được tổ chức vào năm 2019 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia Hội nghị - Hội thảo là đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan; Lãnh đạo Đài truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; ện Lãnh đạo các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các nhà sản xuất, nhà phát hành, phổ biến, lưu chiểu, lưu trữ phim; Các Hội đồng thẩm định và phân loại phim, Hội đồng thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim; Thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) và các cơ quan báo chí.

Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); làm rõ tính phù hợp, khả thi của các quy định tại dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); xác định những vướng mắc, bất cập chính cần được sửa đổi và đưa ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể để hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu cải cách hành chính, định hướng phát triển của ngành và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Trước đó, vào năm 2019, Cục Điện ảnh đã tổ chức thành công Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (Sửa đổi) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

TH

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan