THÔNG BÁO DANH MỤC PHIM THÁNG 01 NĂM 2024

09/05/2024
In trang
Danh mục trong Thông báo này bao gồm phim của Việt Nam và nước ngoài trình thẩm định trong tháng 01 năm 2024 đã có Giấy phép phân loại phim và Quyết định không cho phép phổ biến phim.

 

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan