Sơ kết công tác Cục Điện ảnh 6 tháng đầu năm 2022

05/07/2022
In trang
Sáng ngày 01/7/2022, Cục Điện ảnh đã tổ chức sơ kết công tác Cục Điện ảnh 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự và chủ trì buổi sơ kết có ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cục Điện ảnh.

Theo báo cáo tại buổi sơ kết, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, Cục Điện ảnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao trong 06 tháng đầu năm 2022.

Về công tác ban hành văn bản, Cục Điện ảnh đã tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình Quốc hội ban hành Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15; Tham mưu Lãnh đạo Cục trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh và xây dựng dự thảo Nghị định.

Toàn cảnh buổi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Điện ảnh

Tham mưu Lãnh đạo Cục trình Lãnh đạo Bộ ban hành: Quyết định xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh; Góp ý 02 dự thảo Luật, 02 dự thảo Nghị định, 02 dự thảo Thông tư: Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Cho ý kiến 04 kịch bản phim dịch vụ, hợp tác và có yếu tố nước ngoài; tham gia thẩm định 61 phim truyện phi thương mại trong các tuần phim, chương trình phim quốc tế tại Việt Nam.

Về công tác cải cách hành chính, bộ phận một cửa, Cục Điện ảnh đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Cục năm 2022; rà soát các phương án phân cấp thủ tục hành chính; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Về công tác thẩm định kịch bản phim truyện, phim tài liệu-khoa học và phim hoạt hình: Tiếp 05 kịch bản phim truyện; ban hành 14 giám định kịch bản phim hoạt hình; 36 giám định kịch bản phim tài liệu-khoa học.

Về đặt hàng sản xuất các Chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo: đặt hàng sản xuất 07 Chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2022. Đến tháng 6/2022 đã phê duyệt 04 đề cương chương trình và duyệt nghiệm thu 03 số chương trình, bao gồm: “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và phát triển kinh tế tại vùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên”; “Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trong dịch bệnh Covid-19”.

Về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê ngành điện ảnh, Cục Điện ảnh đang triển khai giai đoạn 2 về thu thập dữ liệu thống kê (gửi công văn thu thập số liệu về các địa phương và tổng hợp kết quả). Tính đến ngày 30/6/2022, đã nhận được số liệu của 53/63 tỉnh/thành phố.

Về công tác quản lý phổ biến phim, đến ngày 15/6/2022, Cục Điện ảnh đã tổ chức thẩm định, phân loại và cho phép phát hành: 13 phim truyện Việt Nam, 61 phim truyện nước ngoài; 06 phim tài liệu, 06 phim ngắn; cấp 124 giấy phép văn hóa phẩm xuất nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh.

Về hoạt động chiếu phim lưu động: tính đến tháng 6/2022, cả nước có khoảng 228 đội chiếu phim lưu động thuộc các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

Về chiếu phim phi thương mại trong các tuần phim, chương trình phim quốc tế tại Việt Nam: Đến ngày 15/6/2022, Cục Điện ảnh đã ra Quyết định cho phép giới thiệu 61 phim, gia hạn chiếu 87 phim do Viện Pháp, Viện Goethe, Hội đồng Anh và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và các tổ chức, đơn vị khác trình thẩm định.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Tuần phim Asean năm 2022 tại Việt Nam ở 02 thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27/5/2022 đến ngày 02/6/2022.

Gửi phim tham dự Liên hoan Phim Pháp ngữ tại Singapore; Gửi phim Việt Nam chiếu giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Argentina và Uruguay. Làm việc với Ủy ban Xúc tiến điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) về việc xây dựng Đề án số hóa dữ liệu phát hành, phổ biến phim tại Việt Nam.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI, xây dựng Đề án và Điều lệ tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI; Xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức, phân công đến từng Sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội. Liên hệ với các nhà giám tuyển, cố vấn Liên hoan Phim để nhận phim, gửi thư mời đến các Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, đến các cơ quan điện ảnh nước ngoài và các Liên hoan Phim quốc tế để mời tham gia HANIFF VI.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, Cục Điện ảnh tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chỉ tiết một số điều của Luật Điện ảnh vào tháng 11/2022; Tham mưu Lãnh đạo Cục trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh vào tháng 12/2022; phối hợp kiện toàn công tác nhân sự trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan.

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của cơ quan và khối địa phương. Tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác phổ biến phim cho các đơn vị điện ảnh cả nước tại Tuyên Quang và Đắk Lắk.

Triển khai xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành điện ảnh giai đoạn 2022-2025. Lập báo cáo thuế, phí, lệ phí hàng tháng, hàng quý theo quy định, thực hiện đối chiếu công nợ 6 tháng đầu năm 2022. Phối hợp với các phòng lập và trình Bộ VHTTDL hồ sơ pháp lý, thẩm định dự toán thực hiện các công việc, nhiệm vụ thuộc nguồn kinh phí không tự chủ, không thường xuyên của Cục Điện ảnh còn lại của năm 2022 và thực hiện thanh quyết toán theo tiến độ triển khai công việc. Trình Bộ phê duyệt dự toán, lập hồ sơ, ký hợp đồng đặt hàng sản xuất 03/07 chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa còn lại và thực hiện thanh quyết toán toàn bộ 07 chương trình trong năm.

Tiếp tục hoàn thành việc thẩm định và tuyển chọn kịch bản xây dựng kế hoạch đặt hàng sản xuất phim và quay tư liệu kỹ thuật số phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2023. Duyệt giá tối đa đặt hàng sản xuất phim truyện, tài liệu, khoa học hoạt - hình, quay tư liệu kỹ thuật số của các đơn vị, cơ sở điện ảnh.

Xây dựng và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư quy định về quy trình, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất phim, quay tư liệu sử dụng ngân sách nhà nước. Đề xuất Đề tài, nội dung, phương hướng sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2024-2025 cho kịch bản phim Tài liệu, Khoa học, Hoạt hình; phim Truyện.

Về công tác phổ biến phim, tổ chức Đợt phim và Tuần phim Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng 1 tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).

Hoàn thiện dự thảo 03 Thông tư do phòng Phổ biến phim chủ trì soạn thảo. Tổ chức Hội thảo góp ý kiến Đề án Trung tâm phát hành phim trực tuyến; Tham gia tổ chức lớp Bồi dưỡng Phổ biến phim năm 2022; xây dựng dự thảo Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP (sửa đổi) và Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Triển khai các công việc tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội VI.

Phát biểu kết luận buổi sơ kết, Cục trưởng Vi Kiến Thành nhấn mạnh những kết quả  đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu cán bộ, công chức và người lao động cơ quan nhanh chóng khắc phục, triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Cục trưởng Vi Kiến Thành xác định, 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ của Cục Điện ảnh hết sức nặng nề, với yêu cầu, đòi hỏi cao; để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, người lao động cần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, triển khai thực hiện với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trước hết, cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất công tác kế hoạch tổng hợp, giúp lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo tốt một số hoạt động lớn, trọng điểm.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan