LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2012/NĐ-CP (SỬA ĐỔI)

27/09/2021
In trang

Ngày 24/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực (sau đây gọi là Nghị quyết số 99/NQ-CP). Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 32/2012/NĐ-CP với định hướng phân cấp quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Điện ảnh: cấp giấy phép xuất nhập khẩu phim truyền hình, phim bộ dài tập phổ biến trên đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Nghị định số 32/2012/NĐ-CP (sửa đổi) và gửi Cổng thông tin điện tử của Chính phủ đề nghị đăng tải dự thảo lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ sở phát hành, phổ biến phim, các cá nhân, đối tượng chịu tác động của dự thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định số 32/2012/NĐ-CP (sửa đổi).

Địa chỉ truy cập để góp ý kiến vào dự thảo Nghị định số 32/2012/NĐ-CP (sửa đổi):http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=4611

Nghị định số 32/2012/NĐ-CP quy định về quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được ban hành để triển khai Luật Điện ảnh và Luật Di sản văn hóa. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 về hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2018.

 Bài: PT,

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan