LÃNH ĐẠO CỤC ĐIỆN ẢNH LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO VỤ VĂN HÓA VĂN NGHỆ, BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VÀ HÃNG PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG

19/10/2021
In trang

Chiều ngày 18/10/2021, Lãnh đạo Cục Điện ảnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương về nội dung kịch bản phóng sự tài liệu phục vụ Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào ngày 24/11/2021.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa, văn nghệ; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 -2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị còn là diễn đàn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chia sẻ của các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ quyết tâm đồng hành với dân tộc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, tại kế hoạch số 3626/KH-BVHTTDL ngày 01/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu xây dựng phóng sự tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ để phục vụ hội nghị.

Để bộ phim tài liệu có được chất lượng và kết quả tốt, Lãnh đạo Cục Điện ảnh đã mời Lãnh đạo Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tới làm việc về nội dung kịch bản.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhựt bày tỏ mong muốn Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng bộ phim trên tinh thần “Văn hóa là nền tảng tinh thần”. “Bộ phim tài liệu không phải để minh họa cho các Nghị quyết của Đảng mà cần cho thấy được sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam. Đất nước ta có một bề dày truyền thống văn hóa. Đường lối văn hóa của Đảng là kế thừa từ nền văn hóa dân tộc”. Ông cũng chia sẻ thêm: “Bộ phim cần có những chi tiết độc đáo, ấn tượng. Thủ pháp tiết tấu nhanh, nhiều thông tin”.

Về phía Cục Điện ảnh, Cục trưởng Vi Kiến Thành đề nghị Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sửa chữa kịch bản sớm hoàn thành để gửi Vụ Văn hóa Văn nghệ thẩm định. Cục trưởng cũng mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương sớm có văn bản nhận xét nội dung kịch bản để Cục Điện ảnh ra Quyết định giao việc cho Hãng phim.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục Điện ảnh, đại diện Lãnh đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết: “Mặc dù thời gian không còn nhiều nhưng Hãng phim sẽ cố gắng hết khả năng, tập trung trí tuệ tập thể để xây dựng bộ phim đáp ứng được những mong muốn của Ban Tuyên giáo Trung ương”.

Bài Thu Hường, ảnh D.Vũ

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan