Cục Điện ảnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

18/08/2022
In trang
Sáng ngày 18/8/2022, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Cục Điện ảnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc.

Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã được nghe các đồng chí Đỗ Quốc Việt, Phó Bí thư Chi ủy, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cơ sở truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Minh Ước

 

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan