Bộ VHTTDL được giao soạn thảo 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh

02/08/2022
In trang
Ngày 01/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 917/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3. Trong đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan xây dựng 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh.

Cụ thể, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (điểm d và điểm e khoản 2 Điều 5; khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 14; điểm a và điểm c khoản 3 Điều 19; khoản 2 Điều 20; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 19; khoản 2 Điều 20; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2, điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 21; khoản 2 Điều 22; khoản 1 Điều 30; khoản 2 Điều 38; khoản 2 Điều 42.

Luật Điện ảnh được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh (điểm a khoản 3 Điều 13, điểm a khoản 3 Điều 27, điểm b khoản 4 Điều 27, điểm a, điểm b khoản 5 Điều 38.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sử dụng ngân sách nhà nước (điểm b khoản 3 Điều 14).

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim (khoản 3 Điều 31).

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và hướng dẫn thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim (điểm d, khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 32.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan