Bổ sung và điều chỉnh một số quy định liên quan đến hoạt động quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

11/05/2022
In trang
Ngày 25/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Nghị định được ban hành nhằm hoàn thiện và tháo gỡ, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn triển khai, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

Ngày 05/5/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 1537/VBHN-BVHTTDL quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (trên cơ sở hợp nhất Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; Nghị định số 22/2022/NĐ-CP).

Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo để các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được biết và thực hiện.

Văn bản hợp nhất số 1537/VBHN-BVHTTDL.

Toàn văn Nghị định số 22/2022/NĐ-CP.

Phương Thảo

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan