Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước

16/02/2023

Thông tư số 19/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước