Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15/02/2023

16/02/2023

Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 15/02/2023  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải file :