Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

31/12/2022

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh 

Tải file :