Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

02/02/2023

Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

Tải file :